Vereniging de Nieuwe Vaart

Vereniging de Nieuwe Vaart behartigt de belangen van waterbewoners aan de Nieuwe Vaart in Amsterdam tussen Dageraadsbrug en Kattenburgerbrug. De aan dit deel van de Nieuwe Vaart gelegen Oostenburgergracht, Wittenburgergracht, Kattenburgergracht en Kattenburgerplein worden gezamenlijk ook wel de 'Eilandenboulevard' genoemd. De vereniging is opgericht in januari 2011 naar aanleiding van vergaande herinrichtingsplannen door stadsdeel Centrum. Een projectgroep van het stadsdeel die de herinrichting van deze boulevard moet voorbereiden begon met een tekening waarop - tot schrik van de bewoners - een meerderheid van de ligplaatsen voor woonboten was geschrapt.

Nieuws

1 december 2015, Bestuurscommissie besluit over inrichting weg Eilandenboulevard
Op 1 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het besluit genomen om een aangepaste versie van variant 2 uit te voeren, de variant met rammelstroken. De aanpassing bestaat eruit dat in het voetpad aan de waterkant nu een informeel, onverplicht fietspad van een meter breed in parkverharding wordt opgenomen.
Zie verder de uitgebreide informatie op de website van buurtorganisatie 1018 en de memo besluitvorming Eilandenboulevard.

1 juli 2015, Variant met fietspad waterkant favoriet tijdens inspraakavond Eilandenboulevard
Op 1 juli organiseerde het stadsdeel in de Koningszaal van Artis een inspraak- en informatieavond voor de herinrichting van de Eilandenboulevard. Op deze avond werd de eerder verspreide informatie toegelicht. De mensen van het stadsdeel gaven verschillende presentaties, over de basisideeën achter de inrichting van de Eilandenboulevard, over de verschillende varianten en over allerlei verkeersaspecten. Aan het applaus was af te lezen dat variant 1, met een fietspad langs het water, favoriet was evenals variant 1 voor het Kattenburgerplein met één rijstrook minder en behoud van bomen. Dit kwam ook al naar boven bij het bewonersoverleg dat het Eilandenoverleg op 22 juni organiseerde. Tijdens de informatieavond presenteerde het Eilandenoverleg de verschillende uitkomsten van dit bewonersoverleg. Als laatste gaf Vereniging de Nieuwe Vaart een inspraakreactie. Verder werden er door de ongeveer 90 aanwezigen allerlei, vaak kritische, vragen gesteld. Aan het eind van de avond werd een buurtenquête over de inrichting van de Eilandenboulevard aangekondigd. Schritelijke inspraak kan tot uiterlijk 1 september 2015 worden ingediend.
Vereniging de Nieuwe Vaart ondersteunt de bijdrage van het Eilandenoverleg. Daarnaast bestaat de inspraak van de Vereniging uit vijf punten:

 1. Deze ronde zouden we het hebben over de inrichting van het wegprofiel, maar in de aanbiedingsbrief bij de informatie wordt alvast ingegaan op een aantal zaken die daarbuiten vallen:
  • de pilot inrichting van het talud
  • plannen voor werven Kromhout en William
  • ingaan op maatregelen ter verbetering van de doorstroming
  • ingaan op (de ligging van) de drijvende tuinen
  De VNV zal daarom ook op deze punten een schriftelijke inspraakreactie geven
 2. De samenhang tussen wegprofiel enerzijds en het talud en water anderzijds. Kan de inrichting van de weg wel helemaal los van de inrichting van talud en water worden gezien? Een watertrap en podium zien wij nog steeds beslist niet zitten.
 3. Er wordt op het schutblad van het (fraaie) boekje, alvast vooruitgelopen op de uitkomst van de pilot voor het talud. De VNV wil graag eerst de uitkomst van de pilot afwachten.
 4. Binnenkort wordt riolering aangelegd voor de woonboten. Combineer de werkzaamheden zo veel mogelijk!
 5. Er lijkt een foutje in de berekening van de financiering te zitten, de VNV mist 1.1 miljoen euro
Vereniging de Nieuwe Vaart zal een en ander verder toelichten in een schriftelijke inspraakreactie.

4 juni 2015, documentatie varianten inrichting Eilandenboulevard vrijgegeven
Stadsdeel Centrum heeft documenten voor het voorlopig ontwerp van het wegprofiel van de Eilandenboulevard vrijgeven. De huidige situatie en 3 nieuwe varianten worden beschreven. Er zal op of rond 1 juli een informatie/inspraakavond worden gehouden. Volgens de aanbiedingsbrief heeft de informatie/inspraak betrekking op het wegprofiel, maar in de aanbiedingsbrief zijn ook passages over het talud en het water opgenomen. Zie de documentatie.

26 juni 2014, Informatieavond pilot zelfbeeer talud Nieuwe Vaart
Vereniging de Nieuwe Vaart heeft de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen benaderd met de vraag naar de aspecten en mogelijkheden van zelfbeheer van het (openbare) talud langs de waterkant bij de woonboten aan de Nieuwe Vaart. De Wetenschapswinkel heeft vervolgens studenten van de Wageningen Universiteit gevraagd advies te geven over hoe het zelfbeheer georganiseerd kan worden. Hierna is een pilotproject opgezet waarbij alvast een klein deel van het talud wordt ingericht als pilotproject. Op 26 juni is hierover een eerste informatieavond gehouden in de Witte Boei.

14 april 2014, Masterplan Eilandenboulevard definitief
Op 14 februari heeft de stadsdeelreaad het Masterplan voor de herinrichting van de Eilandenboulevard vastgesteld, onder voorwaarde van een aantal wijzigingen (amendementen en moties). Het definitieve Masterplan, waarin deze wijzingen zijn verwerkt, is op 14 april bekend gemaakt. De wijzigingen betreffen de Oesjesduiker waarvan de doorvaart beperkt wordt verbeterd t.b.v. kleine pleziervaartuigen, geen bomenkap vanuit esthetisch oogpunt, het maken van de mogelijkheid om langs de waterkant te fietsen en een opdracht om drie varianten voor de kruising Kattenburgergstraat - Eilandenboulevard uit te werken. De moties betreffen een verzoek niet meer dan 10 parkeerplaatsen op te heffen en te zorgen dat scooters op de rijbaan moeten rijden (bijvoorbeeld door het inrichten van een niet verplicht fietspad waarop motoriseerd verkeer niet is toegestaan). Over de inrichting van het water bij de woonboten zegt het Masterplan: De inrichting op het water wijzigt als gevolg van de voorstellen voor de aanleg van verblijfplaatsen met uitzicht op het water. Waaronder een steiger bij de Oosterkerk, waar kort kan worden aangemeerd. En het doorvaarbaar maken van de Oesjesduiker.
Hoe worden de voorstellen gerealiseerd?

oktober 2013, Spoorbrug gesloopt
De oude spoorbrug over de Nieuwe Vaart bij de Dageraadsbrug (Sarphatistraat) wordt gesloopt, omdat de brug de doorstroming zou belemmeren. Behalve de verbeterde doorstroming biedt de sloop ook enkele andere voordelen. De spoorbrug was met een hoogte van 2.40 meter de laagste brug in de doorgang naar het Amsterdam-Rijnkanaal dat nu via deze route bereikbaar wordt voor schepen met een hoogte tot 2.50 meter. Ook ontstaat er vanaf de Dageraadsbrug een onbelemmerd zicht op de Nieuwe Vaart. Verder hoeven er geen kosten voor onderhoud van de brug gemaakt te worden. Toch was er wel weerstand tegen het verwijderen van de brug. Sommigen vonden dat de spoorbrug verwees naar de industriele historie van de Oostelijke Eilanden, anderen vonden de brug gewoon mooi. Er bestonden ook verschillende ideeen om de brug een nieuwe bestemming te geven. Een van de ideeen bestond er uit een restauratiewagon op de brug te plaatsen en die als restaurant te exploiteren. Met deze sloop wordt een stukje historie defnitief verwijderd en vervallen de alternatieve mogelijkheden. Vereniging de Nieuwe Vaart erkent dat er wellicht maatregelen moeten worden genomen om de doorstroming van het afvoerwater naar gemaal zeeburg te verbeteren. Volgens een technische rapportage worden de problemen in de doorstroming echter voor het allergrootste deel veroorzaakt door achterstallig baggeren en enkele nauwe doorgangen in de aanstroomroute. De meeste andere maatregelen ter bevordering van de doorstroming, zoals de sloop van deze brug of speciale aanpassingen aan woonboten of drijfsteigerverboden voor roeiverenigingen, zijn slechts een doekje voor het bloeden.

12 juni 2013, Nota bouwstenen voor het Masterplan Eilandenboulevard
Tijdens de thema-avonden burgerparticipatie over de herprofilering van de Eilandenboulevard bleek dat de buurtbewoners het op veel punten goed met elkaar konden vinden. Naar aanleiding van de laatste thema-avond van 7 mei (zie bericht hieronder) leek het stadsdeel daarentegen heel anders tegen veel punten aan te kijken. Om later met het uitkomen van het Masterplan van het stadsdeel niet voor voldongen feiten te worden gesteld, hebben verschillende buurtbewoners, het Eilandenoverleg en Vereniging de Nieuwe Vaart gezamenlijk een eigen buurtplan opgesteld als input voor dat Masterplan: 'Bouwstenen voor het Masterplan Eilandenboulevard'. Dit plan is als gezamenlijk raadsadres aan het stadsdeel aangeboden. Naar verwachting zal de Bouwstenen Eilandenboulevard samen met het nog vrij te geven Masterplan op 23 september door alle geinteresseerde buurtbewoners worden voorbesproken. Een uitnodiging voor deze avond zal nog in de buurt worden verspreid.

7 mei 2013, Burgerparticipatie?
Begin 2013 had het stadsdeel de hele buurt per brief uitgenodigd voor vier thema-avonden voor de herinrichting van de Eilandenboulevard. De avonden werden goed bezocht. De eerste drie avonden waren serieuze burgerparticipatie: idee�n en standpunten werden verzameld en uitgebreid besproken en in de volgende thema-avonden uitgewerkt en toegelicht. Helaas liep de vierde bijeenkomst wat anders, in plaats van een samenvatting van de burgerparticipatie kregen we een soort dictaat van het bestuur voorgeschoteld waar veel belangrijke idee�n zonder verdere toelichting overboord leken te zijn gegooid. Naar aanleiding hiervan heeft de Nieuwe Vaart ingesproken bij het stadsdeel.

23 maart 2013, De Nieuwe Vaart knapt op
Er zijn enkele plekken in het talud van de Kattenburger- Wittenburgrer en Oostenburgergracht waar het groen in de loop der jaren door gebrek aan onderhoud flink is gaan woekeren. Het stuk voor de boot van Kees Hoekert was een van die plekken. Kees woont er sinds enige jaren niet meer (meer over deze markante buurtbewoner hier op pag. 4). In overleg met familie en vrienden hebben enkele buurtbewoners de handschoen opgepakt om dit stuk eens flink op te schonen. Op (de ijskoude) zaterdag 23 maart zijn met heggenscharen en wat inspanning de woekerende klimplanten en zaailingen van iepen teruggesnoeid, waarbij er zorg gedragen is om de verscheidenheid aan bomen, met name aan het water, intact te laten.

2 uur later zag het talud er weer een stuk opgeruimder uit. Met het onderhoud van het groen kwamen ook de nodige attributen uit de bosjes tevoorschijn, waaronder 2 stoelen, een bed, een potkachel en de resten van een electrisch orgel.. Ook zijn enkele zakken plastic zwerfafval afgevoerd en ander grof vuil.

Hopelijk zal dit ruimte geven voor vers groen om op te komen en zorgt dit mede voor een aangenamere blik over de oever. In 2 uur kan er veel verbeteren! En buurtbewoners leren elkaar ook nog eens kennen. Bekijk ook het fotoverslag

7 januari 2013, Spoedoverleg eilandenbewoners in de Witte Boei
Op initiatief van enkele buurtbewoners is d.m.v. folders opgeroepen voor een spoedbijeenkomst over de inrichting van de door het stadsdeel georganiseerde themabijeenkomsten over de Eilandenboulevard. Bij de inspraak was duidelijk geworden dat de buurt geen prijs stelde op besrprekingen met bewoners verdeeld in belangengroepen (walbewoners, ondernemers, waterbewoners). Tijdens de raadsvergaderingen werd ook toegezegd dat dit niet zou gebeuren. Uit de organisatie van de bijeenkomsten leek toch weer van zo'n indeling te zijn uitgegaan. De verschillende buurtgroepen hebben daarom brieven aan het stadsdeel opgesteld voor een andere organisatie van de themabijeenkomsten. De voorstellen van de buurtbewoners en buurtgroepen zijn later grotendeels door het stadsdeel overgenomen.

20 november 2012, Uitgangspunten herprofilering Eilandenboulevard door deelraad vastgesteld
In de nu bijgestelde aanbieding van de Nota van Uitgangspunten wordt een veel duidelijker onderscheid gemaakt tussen uitgangspunten en mogelijke uitwerkingen. De uitgangspunten worden door de raad vastgesteld. De vastgestelde uitgangspunten zijn:

 1. De Eilandenboulevard wordt getransformeerd van verkeersgebied tot verblijfsgebied;
 2. De herprofilering draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied waar bewoners, ondernemers en bezoekers van profiteren;
 3. Langs het water komt een aantrekkelijke wandelroute;
 4. Er worden maatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen;
 5. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers;
 6. De herprofilering doet recht aan de historische en huidige functie van het Scheepvaartmuseum en de Oosterkerk;
 7. Door de herinrichting zijn de van oudsher drie eilanden, Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, beter te onderscheiden;
 8. Het contact tussen de Eilandenboulevard en het water wordt hersteld;
 9. Er komt een bijzondere plek aan het water om te verblijven en aan te meren;
 10. De doorstroming in de Nieuwe Vaart moet worden verbeterd.

2 oktober 2012, besluitvorming Nota van Uitgangspunten uitgesteld
In een zeer bewogen raadscommissievergadering werd unaniem geconstateerd dat uit de aangeboden Nota van Uitgangspunten onvoldoende duidelijk werd waar de grens moest worden gelegd tussen vast te stellen uitgangspunten en (mogelijke) uitwerkingen van die uitgangspunten. Aan het eind van de vergadering stelde de stadsdeelvoorzitter daarom voor om de Nota van Uitgangspunten in aangepaste vorm opnieuw in te dienen. Verder hebben alle partijen in meer of minder duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen (elke vorm van) pianoligging te zijn en gedwongen verplaatsingen helemaal of zo veel mogelijk uit te sluiten. Zie hier de commissievergadering van 2 oktober over de Nota van Uitgangspunten.

27 september 2012, commissieleden genodigd voor informatieve rondvaart en actie tegen watertrap
Vereniging de Nieuwe Vaart heeft een informatieve rondvaart georganiseerd voor de commissieleden die moeten adviseren over de Nota van Uitgangspunten. Tijdens de rondvaart werden verschillende aspecten van de in de Nota van Uitgangspunten beschreven plannen ter plaatse toegelicht. Zo waren ter illustratie alvast enkele woonboten in "pianoligging" gelegd zodat duidelijk te zien was wat dit in praktijk betekent. Op de plaats van de gedachte watertrap konden de leden van de commissie zelf ervaren hoe de toekomstige gebruikers van die watertrap de omgeving en het uitzicht zouden beleven. Rondom de brug lieten zeer veel betrokken buurtbewoners en sympatisanten vriendelijk maar luid en duidelijk weten wat ze van de plannen vonden. De vrienden van de Oostelijke Eilanden hebben in de maand na de zomervakantie ruim 1500 handtekeningen tegen de watertrap verzameld. Er was ruime aandacht van de pers. Bekijk hier de verslagen in kranten en televisie van 25 september t/m 10 oktober 2012.

25 september 2012, inspraak Nota van Uitgangspunten verwerkt
Op 2 oktober bespreekt het stadsdeel de laatste versie van de Nota van Uitgangspunten herprofilering Eilandenboulevard. Nu de inspraakrondes achter de rug zijn, is het aan de politiek hoe het verder gaat. De waterbewoners maken zich grote zorgen. Uit de plattegronden bij de Nota blijkt dat een zeer grootschalige herschikking uitgangspunt is. Deze herschikking wordt noodzakelijk genoemd. De mogelijkheid van gedwongen verplaatsing wordt omschreven als "er wordt afgezien van gedwongen verplaatsingen naar buiten de Nieuwe Vaart". Dit maakt gedwongen verhuizingen alleen maar wranger, want binnen de Nieuwe Vaart zijn er geen serieuze alternatieven. De Nota spreekt verder weliswaar van het 'uitgangspunt' van vrijwillige verplaatsing, maar er kleven zo veel problemen aan de alternatieven (verhuizen van een zonnig plein naar een smalle stormachtige steeg in de schaduw en vooral zonder privacy), dat we ons niet kunnen voorstellen dat iemand daarvoor zou willen verhuizen.

Er zijn veel plattegronden gemaakt. Bij de vroegste varianten wisten de plannenmakers nog niet dat het vergunningensysteem uitsluitend in de Nieuwe Vaart zulke lange en vooral hoge boten toestaat (vandáár geen dwangverhuizing buiten de Nieuwe Vaart!). Bij latere varianten wisten de plannenmakers nog niet dat dwarsgelegde lange boten het scheepvaartverkeer zouden belemmeren. In de nieuwste varianten zijn daarom alle boten herschikt om wat arkjes te kunnen dwarsleggen. Dit levert bijna geen ruimtewinst op, omdat arkjes nogal kort zijn. Met deze laatste varianten lijkt niet een verbeterd zicht op het water, maar het noodzakelijke herschikken van woonboten, het uitgangspunt te zijn geworden.

Vereniging de Nieuwe Vaart roept de raadsleden daarom op om de maatschappelijke kosten van herschikking af te wegen tegen de nu geheel vervallen baten. Er is meer creativiteit nodig dan het husselen van woonbootjes om van de busverbinding en racebaan tussen Scheepvaartmuseum en Molen de Gooyer een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken.

31 mei 2012, eerste behandeling bestemmingsplan Water, commissies openbare ruimte en bouwen & wonen
Wegens de grote belangstelling vond deze commissievergadering plaats in de Zuiderkerk. De helft van de tijd was ingeruimd voor de vele insprekers. Belangrijke onderwerpen waren de geplande steigers aan de Noordermarkt en Amstelveld, de mogelijke komst van woonboten naar de Kattenburgervaart en de regels voor waterberging en doorstroming in het zogenaamde gevoelige gebied. Verder kwamen diverse kleinere en soms schrijnende individuele gevallen aan bod. Het was al eerder bekend geworden dat, mede dankzij uitgebreid actievoeren, voor de steigers aan de Noordermarkt en Amstelveld geen meerderheid meer te vinden was. Vereniging de Nieuwe Vaart ondersteunde haar inspraak met een ter plekke uitgevoerd waterkundig proefje met maatbekers en daarin drijvende 'boten'. Met het proefje werd aanschouwelijk gemaakt dat de aanwezigheid van boten geen enkele invloed heeft op de waterbergingscapaciteit. Dit effect, reeds ontdekt door Archimedes, wordt door het bestemmingsplan echter genegeerd, omdat daarin wordt beweerd dat boten in de bestemmingsvlakken 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' vanwege de waterberging moeten worden tegengegaan. Vereniging de Nieuwe Vaart heeft ook grote bezwaren tegen de bestemmingsplanregels op het gebied van de doorstroming. Deze bezwaren zijn helaas minder eenvoudig aanschouwelijk te maken, maar zijn voor mensen met middelbare school Natuurkunde eenvoudig te begrijpen. De bezwaren worden door de opstellers van het bestemmingsplan ook niet inhoudelijk ontkend, maar afgedaan met de mededeling dat de procedures correct en zorgvuldig zijn doorlopen. De geplande wijzigingen in de regelgeving zouden betekenen dat het stadsdeelbestuur voortaan zonder toetsing door de raad kan besluiten ligplaatsen te verwijderen in dit gebied, met als argument een verbetering van de doorstroming. De VNV is van mening dat deze wijziging ondoelmatig is - nl. inhoudelijk niet effectief - en buitenproportioneel is, gezien de inbreuk op de woonzekerheid van alle woonbootbewoners in het watergevoelig gebied zonder noemenswaardige verbetering van de doorstroming.
Zie ook de inspraaktekst, voorzien van bijlage ondersteunende documentatie.

27 april 2012, Reacties ingediend op de Concept Nota van Uitgangspunten Herprofilering Eilandenboulevard
Vereniging de Nieuwe Vaart heeft vier schriftelijke reacties ingediend. De reacties bestaan uit:

 1. een inleidende brief waarin o.a. visie van de vereniging op het proces tot nu toe wordt gegeven;
 2. een visueel commentaar en de uitgangspunten van de vereniging;
 3. een opnieuw ingediend boekje "Herinrichting Eilandenboulevard, een andere visie", dankzij voortschrijdend inzicht voorzien van een addendum;
 4. een document met 144 genummerde verzoeken voor o.a. het verbeteren van onjuistheden, het opheffen van tegenstrijdigheden, het verwijderen van onnodig suggestief taalgebruik en het onderbouwen van een aantal beweringen in de Concept Nota van Uitgangspunten.
Voor meer informatie zie de ingediende reacties.

20 maart 2012, Inspraakavond Concept Nota van Uitgangspunten
Vanavond, 20 maart, vond de inspraak- en informatieavond 'Eilandenboulevard' plaats. Volgens het Werkteater waren zo'n 370 mensen aanwezig waar zo'n 200 mensen werden verwacht. De avond begon met twee fantastische insprekers, één namens vereniging de Nieuwe Vaart en een inspreker namens het Eilandenoverleg. Hiermee was de stemming gezet: het stadsdeel probeert plannen over ons uit te strooien, waar vrijwel geen van de aanwezigen op zit te wachten. Wij willen allemaal een opgeknapte buurt, maar watertrappen en boottunnels ten koste van woonboten, die hoeven we niet.

Vereniging de Nieuwe Vaart bedankt de aanwezigen voor hun massale opkomst en inzet en verwacht dat deze succesvolle avond ons helpt onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Het stadsdeel bleef volhouden dat de plannen met de waterkant erg mooi waren, maar van draagvlak was geen sprake. Er werden ijzersterke argumenten ingebracht tegen de verschillende stadsdeelvoorstellen voor de waterkant en het water. Er waren ook twijfels over het fietspad aan huizenzijde, over de gevolgen van het opheffen van de ventweg en over het verminderen van parkeerplaatsen. Verder zei de stadsdeelvoorzitter o.a. dat de plannen er al vele jaren lagen. Als dat zo is, waarom hebben we het in dit stadium over inspraak 'uitgangspunten' terwijl de plannen blijkbaar al jaren klaar zijn? Moeten we ons zorgen maken dat de burgerparticipatie niet serieus wordt genomen?

Voor affiches, teksten en presentaties die op de inspraakavond zijn getoond, zie onderaan het documentatieoverzicht.

20 februari 2012, Spoeddebat belangenverstrengeling geblokkeerd
De SP en de VVD wilden de stadsdeelvoorzitter op 21 februari bevragen over de schijn van belangenverstrengeling bij het opstellen van de Nota van Uitganspunten voor de herprofilering van de Eilandenboulevard, maar de coalitie besloot maandagavond de kwestie liever intern te willen oplossen. Lees het commentaar van SP en AT5

16 februari 2012, Spoeddebat belangenverstrengeling aangevraagd
De SP en VVD hebben een spoeddebat aangevraagd in verband met de mogelijkheid van belangenverstrengeling bij het opstellen van de plannen voor de Eilandenboulevard, zie ook het nieuws van 10 februari hieronder. Het spoeddebat zal plaatsvinden op 21 februari. Meer informatie.

13 februari 2012, Bewoners geschokt door Concept Nota van Uitgangspunten
Het stadsdeelbestuur heeft de concept Nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de Eilandenboulevard vrijgegeven. Op de voorpagina van deze Nota staat een suggestieve oude foto waarop de intussen gegroeide bomen en geparkeerde auto's nog ontbreken, mooi leeg dus. Gaan die auto's en bomen dan allemaal weer weg? Bij lezing van de nota blijkt dat wel mee te vallen, daar is natuurlijk geen draagvlak voor. Maar de woonboten, die er soms al veertig of vijftig jaar legaal een ligplaats hebben, worden volgens de uitgangspunten rondgesleept en opgehokt om ruimte te maken voor een waanzinnige watertrap. De waterbewoners zijn na anderhalf jaar van overleggen dan ook ernstig geschokt door deze uitgangspunten. Het stadsdeel weet goed dat deze bewoners veel geld en moeite hebben uitgetrokken voor hun woningen. De gemeente heft namelijk zelf flinke roerende zaak belastingen, even hoog als de onroerende zaak belastigen op de huizen aan de overkant van de straat. Veel woonbootbewoners hebben grote hypotheken die ze hun hele werkzame leven aan het afbetalen zijn. Nu bedenkt het Stadsdeel even dat het wel leuk is als de langskomende bezoeker wat meer van het water te zien krijgt en dat de bootjes best een beetje rondgesleept kunnen worden. Het zal dan niet verbazen dat bewoners en eigenaren van de woonboten dat niet accepteren. Zoals de foto suggereert, is de Boulevard mooier zonder bussen en auto's en ook kunnen hier en daar wat lelijke en goedkoop gebouwde panden worden gesloopt. Maar het stadsdeelbestuur haalt het niet in haar hoofd zoiets voor te stellen. Een minderheid van woonbootbewoners wegslepen voor een watertrap en meer zicht op een basaltstenen wallekant kan wel, vinden ze kennelijk. In een democratie bepaalt de meerderheid wat er moet gebeuren, maar dat betekent niet dat de meerderheid zomaar kan beslissen om een minderheid te deporteren of zijn rechten af te pakken. Het stadsdeelbestuur staat hier blijkbaar achter?

10 februari 2012, Dubbelrol van Guido Frankfurther uitgespeeld.
Stadsdeel Centrum heeft besloten om Guido Frankfurther niet meer als adviseur in te huren. AT5 onthulde donderdag 9 februari 2012 dat hij zowel adviseur was van het Stadsdeel Centrum als van rederij de Kooygroep. En dat wekt de indruk van belangenverstrengeling. In de plannen van het Stadsdeel moet er een Eilandenboulevard komen langs de Nieuwe Vaart waarvan de totale kosten op 9 miljoen euro worden geraamd. Een belangrijk deel van dat geld wordt besteed aan het ophogen van een brug, het verbreden van de doorvaart onder die brug en het verwijderen van een knik in die doorvaart. Dat alles om er rondvaartboten door te kunnen laten. En Frankfurther was adviseur van het Stadsdeel over dit project. Ook bleek Franfurther al eerder een rol te hebben gespeeld bij het plan om twee 'tall ships' in de Nieuwe Vaart te leggen. Leuk voor de rondvaartboten maar er moesten wel acht legale mooie woonboten voor verhuizen. Gelukkig is met Frankfurther ook het plan voor twee tallships op die plaats verdwenen.

januari 2012, Reacties Ontwerpbestemmingsplan Water
De vereniging heeft 4 brieven met zienswijzen ingediend bij het Ontwerpbestemmingsplan Water. Er wordt ondermeer bezwaar gemaakt tegen het zonder goede redenen uitbreiden van bestuurlijke bevoegdheden, tegen ronduit disproportionele en bovendien ondoelmatige en soms geheel overbodige regels in het kader van het gevoelig gebied en tegen het aanpakken van woonarken in zichtlijnen waarin de betreffende arken niet zichtbaar blijken te zijn. Voor meer informatie, zie de documentatie.

augustus 2011, Bezwaar tegen illegale sloop drukgebruikte steiger
Er is namens de vereniging een bezwaarschrift ingediend tegen het zonder vergunnig verwijderen van de druk gebruikte steiger bij de spoorbrug / Dageraadsbrug over de Nieuwe Vaart. Er was door het stadsdeel schriftelijk toegezegd dat deze steiger in het onderhoudsplan zou worden opgenomen. Hoewel het stadsdeel vindt dat woonbootbewoners met geldige ligplaatsvergunning voor een beter contact tussen water en wal maar moeten verkassen, verwijdert het zelf deze drukgebruikte steiger wegens 'achterstallig onderhoud'.

juli 2011, Reacties bij concept-bestemmingsplan water
De vereniging heeft een inspraak-reactie op het concept-bestemmingsplan water ingediend bij het stadsdeel en schriftelijke vragen gesteld aan Waternet over het gevoelig gebied (zie de documentatie).

mei 2011, Stadsdeel vraagt subsidie te laat aan
Het is bekend geworden dat de EFRO subsidie die was opgenomen in de (voor-) begroting voor de herinrichting van de Eilandenboulevard in elk geval niet in in deze subsidieronde beschikbaar zal komen. Er wordt nu rekening gehouden met de mogelijkheid van een nieuwe subsidieaanvraag bij een volgende subsidieronde (2014?).

16 februari 2011, De Nieuwe Vaart publiceert eigen visie
De leden van de vereniging hebben hard gewerkt aan een alternatieve visie op de herinrichting van de Eilandenboulevard. Dit heeft geleid tot een mooi boekje. Enkele exemplaren van dit boekje zijn op 16 februari door twee afgevaardigden van de vereniging aan de projectgroep van het stadsdeel gepresenteerd. Het boekje en de presentatie werd door de projectgroep heel positief ontvangen.

28 januari 2011, Varianten wegslepen gepresenteerd
Na afloop van de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep waterbewoners op 26 januari 2011 heeft het stadsdeel drie nieuwe varianten gepresenteerd. Het gaat om varianten waarbij er meer woonboten in de Nieuwe Vaart zouden blijven liggen. In het eerste plan waren ongeveer 18 woonboten weggetekend. In de nieuwe varianten gaat om respectievelijk 15, 7 en 1 woonboot weg. Om toch ruimte te maken voor de gewenste tallships en watertrappen moeten er boten in 'pianoligging' (kopse ligging) worden gelegd. Dit is wegens spuien alleen mogelijk in het deel tussen Pelikaanbrug (de fietsbrug) en Kattenburgerbrug.

Vereniging de Nieuwe Vaart stelt zich op het standpunt dat er geen enkele woonboot onvrijwillig wordt verplaatst of vertrekt. Volgens de vereniging is dat ook helemaal niet nodig om de gewenste doelstellingen te bereiken. Het opheffen of verplaatsen van ligplaatsen is praktisch, juridisch en financieel moeilijk haalbaar en het zou daarom beter zijn dat de projectgroep van het stadsdeel de aandacht volledig richt op het inrichten van de wal. Het is al moeilijk genoeg om alle gewenste wal-functies te combineren. Er is ook een werkgroep van de vereniging bezig met het nalopen van de uitgangspunten en het maken van alternatieve uitwerkingen voor de herinrichting van de Eilandenboulevard.Wegwijzer